Rosh Hashanah Evening

September 6, 2021    
7:30 pm